Inu o katte imashita ga mō shinimashita73 Saya dulu memelihara anjing tetapi sudah mati. 門 もん の ところ に 犬 […]